• Podmínky užívání webových stránek provozovaných na doméně www.fajans.cz

   
   

  Obecnáustanovení

  Provozovatelem těchto internetových stránek je společnostJuraj Vanya, keramická dílna, IČ : 158 59 321(dále jen Provozovatel), která je vsouladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, vplatném znění, oprávněna vykonávat majetková práva ktěmto stránkám. Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající zlicence dle autorského zákona kvlastnímu obsahu stránek, včetně textu ajejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i kvýběru azpůsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách. Tato webová aplikace je provozována spoužitím licence aplikace Web Content Management System jejíž vlastníkem je společnost J.M.POST. Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.fajans.cz (dále jen Podmínky). Internetové stránky www.fajans.cz jsou bezplatně veřejně přístupné ajejich užívání se řídí těmito Podmínkami. Způsob používání Uživatel se zavazuje, že při používání stránek www.fajans.cz se bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy atěmito Pravidly anebude jakkoliv poškozovat dobré jméno Provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

  • zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek, www.fajans.cz nebo je jinak zneužívat,
  • zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů, využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv,
  • zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
  • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů,
  • pokoušet se získat přístup k těm částem stránek www.fajans.cz které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,
  • šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.

  Omezení odpovědnosti Provozovatele

  Obsah internetových stránek www.fajans.cz má pouze informativní anezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost aúplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů ainformací na těchto stránkách, svýjimkou těchto Pravidel, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem auživatelem, pokud nebude vjednotlivých případech výslovně uvedené jinak. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout vsouvislosti spoužíváním internetových stránek www.fajans.cz. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.fajans.cz. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek http://www.fajans.cz.

  Ochrana osobních údajů

  Přístup na stránky www.fajans.cz nebo některé služby poskytované provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb, oochraně osobních údajů. Provozovatel se zavazuje stěmito údaji nakládat vsouladu splatnými právními předpisy aužívat je pouze vrozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány avždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů. Provozovatel dále využívá tyto údaje pro svou vnitřní potřebu, zejména pro provádění analýz avyhodnocování možných rizik, sledování kvality služeb aspokojenosti klientů. Uživatel svýše uvedeným postupem provozovatele souhlasí. Osobní údaje jsou Provozovatelem zabezpečeny dle standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož ipřed možným zneužitím.

  Závěrečná ustanovení

  Tyto podmínky je oprávněn Provozovatel kdykoliv změnit. Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 22.6.2011.

  Napsali o nás České noviny 23.4.11 :
  Skanzen Veselý Kopec zahájil sezonu velikonočním programem

  Největší zájem diváků poutala keramická dílna, s níž na Veselý Kopec přijel výtvarník Juraj Vanya ze Sedlčan. "Čtyři malérečky v dílně dělaly keramické kraslice s jemnými dekory. Lidé si je mohli i koupit," přiblížila Vojancová. Zájem byl i o figurky z kukuřičného šustí, pečivo, perníky, řehtačky a pomlázky, které si lidé mohli zkusit uplést.

  Napsali o nás České noviny 1.6.11 :
  Opravená Zlatá ulička v Praze zve znovu k návštěvám

  Praha - Malebnou Zlatou uličku na Pražském hradě mohou ode dneška opět obdivovat Pražané a turisté. Po velké rekonstrukci ji dnes ráno otevřel prezident Václav Klaus, který má svůj úřad v hradním areálu nedaleko od ní. První zájemci si opravenou uličku prohlédli v poledne. Zpřístupněna byla po 13 měsících.